Κοινοτική Ενημέρωση σχετικά με τις Επιχορηγήσεις Βασικών Προγραμματιστών

Η αποκέντρωση είναι μία από τις βασικές αρχές του web3. Αποκέντρωση σημαίνει ότι καμία μεμονωμένη οντότητα ή ομάδα δεν έχει τη δύναμη να λαμβάνει μονομερώς αποφάσεις για ένα πρωτόκολλο. Σημαίνει ότι οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση αυτού του πρωτοκόλλου. Και σημαίνει ότι το πρωτόκολλο μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτερα και ισχυρότερα από οποιοδήποτε ανάλογο του web2 - καθώς μια πραγματική κοινότητα χρηστών και ενδιαφερομένων αναπτύσσεται γύρω από ένα πρωτόκολλο, δεν υπάρχουν πλέον σημεία συμφόρησης ή μεμονωμένα σημεία αποτυχίας που να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ή να εισάγουν αστάθεια.

Το Ίδρυμα The Graph πιστεύει βαθιά στη σημασία και το αναπόφευκτο της αποκέντρωσης, από την υποδομή και πάνω. Κανένα έργο web3 δεν μπορεί να είναι αξιόπιστα αποκεντρωμένο αν βασικές πτυχές της στοίβας του, όπως η διεπαφή χρήστη (UI), βασίζονται σε κεντροποιημένες υποδομές. Η πλήρως αποκεντρωμένη, χωρίς δικαιώματα υποδομή που ξεκλειδώνεται από τους υπογράφους και το Δίκτυο The Graph θα συνεχίσει να οδηγεί την πραγματική αποκέντρωση σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Η καθοδηγούμενη από την κοινότητα διακυβέρνηση του The Graph - μέσω βελτιώσεων του πρωτοκόλλου που προτείνονται από τις βασικές ομάδες προγραμματιστών και από χρήστες σε όλο το οικοσύστημα, ψηφοφορίες Snapshot που σηματοδοτούν το συναίσθημα της κοινότητας γύρω από αυτές τις αλλαγές και τελική έγκριση από το Συμβούλιο του The Graph - σημαίνει ότι κανένας μεμονωμένος συμμετέχων δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στο πρωτόκολλο χωρίς την υποστήριξη του οικοσυστήματος.

Οι επιχορηγήσεις για εργασίες βασικής ανάπτυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποκέντρωσης του πρωτοκόλλου. Εξασφαλίζουν ότι καμία ομάδα ή άτομο δεν είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του δικτύου. Στην επόμενη ανάρτηση, θα εξετάσουμε τις επιχορηγήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τη βασική ανάπτυξη μέχρι σήμερα, θα παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των βασικών προγραμματιστών και θα σχεδιάσουμε το μέλλον αυτής της σημαντικής πηγής αποκέντρωσης στο The Graph.

Η Δύναμη και οι Παγίδες της Ανάπτυξης με Γνώμονα την Κοινότητα

Στον παραδοσιακό κόσμο των web2 πλατφορμών, η ανάπτυξη καθοδηγείται μονομερώς από μια οντότητα που εφαρμόζει έναν χάρτη πορείας και λαμβάνει τεχνικές αποφάσεις. Η οντότητα αυτή λογοδοτεί στους μετόχους της, όχι στους χρήστες ή τους συνεισφέροντες, και έχει ως αποκλειστικό κίνητρο το κέρδος. Είναι θέμα χρόνου να αποκλίνει αυτό το κίνητρο κέρδους από τα συμφέροντα των χρηστών.

Τα πρωτόκολλα Web3 δεν επιτρέπουν απλώς αποκεντρωμένα προϊόντα, αλλά αποκεντρωμένη ανάπτυξη με γνώμονα την κοινότητα. Ένα πρωτόκολλο web3 που δεν διαθέτει μια κοινότητα προγραμματιστών με ουσιαστική συμμετοχή θα δυσκολευτεί να αντανακλά τις ανάγκες των χρηστών του, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προσαρμογή του προϊόντος στην αγορά. Αντίθετα, ένα πρωτόκολλο web3 που μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη με γνώμονα την κοινότητα θα έχει πολύ καλύτερη σχέση με τους χρήστες του. Και αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο που δεν είναι εξαντλητικός, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του πρωτοκόλλου. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος που ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα χρηστών του πρωτοκόλλου.

Αλλά η αποκέντρωση αποτελεί επίσης πρόκληση στο web3, επειδή τα πρωτόκολλα είναι τεχνικά πολύπλοκα και πάντα θα υπάρχουν συμβιβασμοί κατά την ανάπτυξη μιας κοινότητας που αποτελείται από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων, η καθεμία με τις δικές της ανάγκες και προτεραιότητες. Οι βασικές επιχορηγήσεις ανάπτυξης του The Graph έχουν ως στόχο να περάσουν αυτή τη βελόνα - βοηθώντας το έργο της κοινότητας για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων, διατηρώντας παράλληλα την αποκέντρωση σε όλο το οικοσύστημα.

Οι Επιχορηγήσεις Βασικών Προγραμματιστών Τροφοδοτούν την Ανάπτυξη με Γνώμονα την Κοινότητα

Οι επιχορηγήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την πλοήγηση στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη και την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Επιτρέπουν σε μια κοινότητα να συγκεντρώσει πόρους για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του πρωτοκόλλου με αποκεντρωμένο τρόπο. Καθώς όλο και περισσότερες ομάδες αφιερώνονται στο πρωτόκολλο - η καθεμία με την ιδιαίτερη τεχνογνωσία της στο συνολικό χάρτη πορείας - το οικοσύστημα μπορεί να αναπτυχθεί αποφεύγοντας το είδος της ενοποίησης των προγραμματιστών που συμβαίνει στο web2.

Όπως και όλες οι άλλες επιχορηγήσεις στο οικοσύστημα The Graph, οι επιχορηγήσεις βασικών προγραμματιστών έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα αυτή τη διαδικασία. Οι επιχορηγήσεις αυτές σχεδιάζονται και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του The Graph - με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από την κοινότητα - εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των τύπων ενδιαφερομένων του δικτύου. Οι επιχορηγήσεις συνδέονται με τον χάρτη πορείας του πρωτοκόλλου και τις προτεραιότητες που προκύπτουν μέσα από τις ψηφοφορίες της κοινότητας για τα Snapshots, τις συζητήσεις του φόρουμ και τις συζητήσεις του Συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων πρέπει να ευθυγραμμίζουν το έργο τους με τις προτεραιότητες που θέτει η κοινότητα και όχι με αυτές που θέτει κάποιος μεμονωμένος ενδιαφερόμενος ή εταιρεία.

Ένας μεγαλύτερος αριθμός βασικών προγραμματιστών σημαίνει μια συνεχή και αξιόπιστη δέσμευση για δημόσια ανάπτυξη. Καθώς περισσότεροι βασικοί προγραμματιστές εντάσσονται σε ένα οικοσύστημα, όλο και περισσότερες εργασίες ανάπτυξης του βασικού πρωτοκόλλου πραγματοποιούνται αναγκαστικά σε ανοιχτό περιβάλλον. Με την ένταξη των StreamingFast και Figment στην Edge & Node ως βασικούς προγραμματιστές του Graph κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, οι ομάδες έχουν δημιουργήσει μια συχνότητα αναρτήσεων στο φόρουμ και δημόσιων κλήσεων για να μοιράζονται ενημερώσεις και να διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται στους στόχους ανάπτυξης της κοινότητας.

Αυτές οι προσπάθειες βοήθησαν στον επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής ευρετηρίασης, θέτοντας τα θεμέλια για βελτιωμένη απόδοση ευρετηρίασης και υποστήριξη πολλαπλών blockchain. Για παράδειγμα, η επεξεργασία δεδομένων μέσω του Firehose που αναπτύχθηκε από την StreamingFast, αυξάνει τη γραμμική απόδοση ευρετηρίασης και την ταχύτητα συγχρονισμού και μεγιστοποιεί την ευελιξία των δεδομένων επιτρέποντας την παράλληλη επεξεργασία. Το Firehose δημιουργεί μια γενική διεπαφή για το Graph Node με οποιοδήποτε blockchain και βελτιώνει σημαντικά τη δυνατότητα χειρισμού αλυσίδων υψηλής απόδοσης, όπως το NEAR, ένα πρόσφατα ενσωματωμένο blockchain χωρίς EVM, Επιπέδου 1.

Το μέλλον των Επιχορηγήσεων Βασικών Προγραμματιστών του Graph 

Δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος των βασικών προγραμματιστών του Graph μέχρι στιγμής, το Ίδρυμα Graph είναι ενθουσιασμένο που ανακοινώνει έναν χάρτη πορείας για να καταστήσει αυτές τις επιχορηγήσεις ακόμη ισχυρότερες κινητήριες δυνάμεις της αποκέντρωσης.

Πρώτον, το Ίδρυμα διευρύνει το είδος των εργασιών που είναι επιλέξιμες για να λάβουν επιχορηγήσεις βασικών προγραμματιστών. Το έργο βασικών προγραμματιστών στο The Graph δεν περιοριζόταν ποτέ σε ένα σύνολο συγκεκριμένων δικαιούχων επιχορήγησης ή σε οποιαδήποτε άλλη προκαθορισμένη ομάδα. Αντίθετα, η ανάπτυξη του The Graph ήταν πάντα μια προσπάθεια που αφορούσε όλη την κοινότητα. Οι ομάδες στις οποίες έχουν χορηγηθεί αυτές οι επιχορηγήσεις ή οι οποίες εξετάζονται για μελλοντικές επιχορηγήσεις έχουν όλες συνεισφέρει ουσιαστικά στο οικοσύστημα. Η δύναμη του The Graph οφείλεται τελικά στην κοινότητά του.

Ως εκ τούτου, στο μέλλον, το πρόγραμμα επιχορηγήσεων βασικών προγραμματιστών δεν θα είναι πλέον ξεχωριστό από τις επιχορηγήσεις πρωτοκόλλου του Ιδρύματος. Όλες οι ομάδες που συμβάλλουν στην έρευνα και ανάπτυξη πρωτοκόλλων θα είναι επιλέξιμες για πιο μακροπρόθεσμες επιχορηγήσεις υψηλότερης αξίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εν λόγω επιχορηγήσεις θα αποτελεί μέρος της υφιστάμενης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για άλλες επιχορηγήσεις πρωτοκόλλου του Ιδρύματος - οι αιτούντες θα πρέπει να εξετάσουν το υφιστάμενο έντυπο αίτησης επιχορήγησης και τις ανοιχτές Αιτήσεις Υποβολής Πρότασης (RFPs).

Οι ομάδες που επιθυμούν να εξεταστούν για μακροχρόνιες επιχορηγήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους για επιχορήγηση μια λεπτομερή πρόταση με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

  • Πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου έργου

  • Η εμπειρογνωμοσύνη της ομάδας με το The Graph και το υπάρχον έργο στο οικοσύστημα, όπως:

  • Συμμετοχή σε συζητήσεις για τη διακυβέρνηση ή το πρωτόκολλο,

  • Συμμετοχή στο δίκτυο ως προγραμματιστής υπογράφων, Δημιουργός Ευρετηρίου, Εκπρόσωπος ή Επιμελητής

  • Συνεισφορές στο Github

  • Δέσμευση με την κοινότητα του The Graph

  • Προτεινόμενες συνεισφορές στο πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων: Ε&Α πρωτοκόλλου GIPs Graph Node Επέκταση πολλαπλών blockchain Υπογράφοι δικτύου ή πρότυπα υπογράφων

  • Γιατί η πρόταση απαιτεί μακροχρόνια επιχορήγηση έναντι επιχορήγησης έργου ή χρονικής διάρκειας

Προτείνουμε επίσης στις ομάδες να εξοικειωθούν με την αποκεντρωμένη διαδικασία GIP του οικοσυστήματος και να χρησιμοποιήσουν το φόρουμ του The Graph και τις κλήσεις των βασικών προγραμματιστών για να βρουν ερευνητικά αιτήματα από την κοινότητα και να ζητήσουν τα σχόλια της κοινότητας σχετικά με τα σχέδια GIP. Οι συνεισφέροντες θα πρέπει επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν πρώτα αίτηση για βραχυπρόθεσμες επιχορηγήσεις πρωτοκόλλων, να συνεργαστούν με τους βασικούς προγραμματιστές και να υποβάλουν αίτηση για μακροπρόθεσμες επιχορηγήσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Τέλος, το Ίδρυμα διερευνά ενεργά τρόπους για την άμεση συμμετοχή της κοινότητας στη διακυβέρνηση των επιχορηγήσεων. Τελικά, οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει μόνο να ενισχύουν την ανάπτυξη με γνώμονα την κοινότητα, αλλά και να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις άμεσες απόψεις της κοινότητας. Το Ίδρυμα ανυπομονεί να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις αλλαγές τους επόμενους μήνες.

Σχετικά με το The Graph

Το The Graph είναι το επίπεδο ευρετηρίασης και ερωτημάτων του αποκεντρωμένου ιστού (Web3). Οι Προγραμματιστές (Developers) δημιουργούν και δημοσιεύουν ανοικτές Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογής (APIs), που ονομάζονται υπογράφοι, στις οποίες οι εφαρμογές μπορούν να υποβάλουν ερώτημα χρησιμοποιώντας το GraphQL. Το The Graph υποστηρίζει προς το παρόν την ευρετηρίαση δεδομένων από 22 διαφορετικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Ethereum, Arbitrium, Avalanche, Celo, Fantom, Moonbeam, IPFS, και PoAa με σύντομα περισσότερα δίκτυα. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 22.000 υπογράφοι στην φιλοξενούμενη υπηρεσία και τώρα οι υπογράφοι μπορούν να αναπτυχθούν απευθείας στο δίκτυο! Πάνω από 23.000 Προγραμματιστές (Developers) έχουν φτιάξει υπογράφους για εφαρμογές όπως οι Uniswap, Synthetix, Foundation, Zora, KnownOrigin, Gnosis, Balancer, Livepeer, DAOstack, Audius, Decentraland και πολλές άλλες.

Εάν είστε Προγραμματιστής (Developer) που δημιουργεί μια εφαρμογή ή μια εφαρμογή Web3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογράφους για ευρετηρίαση και υποβολές ερωτημάτων για δεδομένα από τα blockchains. Το The Graph επιτρέπει στις εφαρμογές να παρουσιάζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά δεδομένα σε μια διεπαφή χρήστη και επιτρέπει σε άλλους Προγραμματιστές (Developers) να χρησιμοποιούν τον υπογράφο σας. Μπορείτε να αναπτύξετε έναν υπογράφο στο δίκτυο χρησιμοποιώντας το πρόσφατα εγκαινιασμένο Subgraph Studio ή να υποβάλετε ερώτημα σε υπάρχοντες υπογράφους που βρίσκονται στον Εξερευνητή του Graph. Το The Graph θα ήθελε να σας καλωσορίσει ως Δημιουργούς Ευρετηρίων (Indexers), Επιμελητές (Curators) ή / και Εκπροσώπους (Delegators) στο κύριο δίκτυο του The Graph. Γίνετε μέλος της κοινότητας του The Graph, συστήνοντας τον εαυτό σας στο Discord του The Graph για τεχνικές συζητήσεις, λάβετε μέρος στη συνομιλία του The Graph στο Telegram ή ακολουθήστε το The Graph στο Twitter! Οι Προγραμματιστές (Developers) και τα μέλη της κοινότητας του The Graph είναι πάντα πρόθυμοι να συνομιλήσουν μαζί σας και το οικοσύστημα του The Graph έχει μια αυξανόμενη κοινότητα Προγραμματιστών (Developers) που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύει το Δίκτυο The Graph. Το Ίδρυμα The Graph εποπτεύεται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Η Edge & Node, η StreamingFast και η Figment είναι τρεις από τους πολλούς οργανισμούς του Οικοσυστήματος The Graph.


Πρωτότυπο Άρθρο (Αγγλική): Community Update on Core Dev Grants

Συντάκτης Πρωτότυπου Άρθρου: The Graph Foundation

Ημερομηνία Συγγραφής Πρωτότυπου Άρθρου: 28 Οκτωβρίου 2021